Domov  poskytuje sociální služby směřující k:

  • naplnění základních životních potřeb (ubytování, hygiena, strava)
  • stabilizace sociální situace (doklady, lékař, osobní záležitosti)
  • pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů a jejich dětí a vedení k samostatnosti
  • pomoci při výchově dítěte a veškerých situacích souvisejících s péčí o děti a vedení k samostatnosti
  • vedení k samostatnému nebo částečně samostatnému vyřizování náležitostí týkající se školní docházky dětí, spolupráce s poradenskými zařízeními (SPC, PPP…), ošetřujícími lékaři, odbornými lékaři…
  • rozvoji osobnosti a podpoře volnočasových aktivit (kurzy, kulturní a sportovní akce) jak klientů, tak i dětí
  • začlenění do společnosti (zaměstnání, samostatné bydlení), je-li to možné vzhledem k handicapu klienta, event. začlenění se do společnosti s terénní formou pomoci sociálních služeb či k jiné formě pomoci a podpory dle možností klienta