Vytisknout

• Princip poskytování služeb je založen na přesvědčení o hluboké lidské důstojnosti v každém člověku, jakkoliv znevýhodněném, handicapovaném, na okraji společnosti či sociálně vyloučeném.

• Domov poskytuje služby sociální prevence v pobytové a ambulantní formě s lůžkovou kapacitou.

• Domov provozuje službu azylového domu podle § 57 Zákona o sociálních službách na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené                  se ztrátou bydlení. Jedná se o tyto služby:

• Nad rámec základních činností této služby dle § 57 odst. 2 Zákona o sociálních službách poskytujeme také nefakultativní služby a to v rozsahu nezbytném pro dosažení osamostatnění se nebo jiné formy začlenění rodiče s handicapem do běžné společnosti. Jedná se o podporu a pomoc při zajištění chodu domácnosti, podporu a pomoc při zvládání hygienických návyků, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a sociálně terapeutické činnosti. Rozsah těchto činností je individuální dle handicapu rodiče a je dán individuálním nastavením smlouvy o poskytování sociálních služeb.

• Financování těchto služeb je zajišťováno prioritně z dotací, grantů a darů. Cena služby pro klienta se stanoví ve formě nájmu a to tak, aby byly pokryty základní náklady spojené s ubytováním klienta a zároveň nebyla prohlubována jeho tíživá finanční situace.